HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 203: Tiến Bước8 giờ

Môi-se, đầy tớ Ta đã chết. Bây giờ con và cả dân nầy hãy đứng dậy đi qua sông...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Mẹ Tôi04-07-2014

Tôi nghĩ rằng, đời sống của con dân Chúa phải biểu lộ được bông trái của Đức Thánh Linh, như...

Giới thiệu các hội thánh

  • HTTL Chi Hội TRẢNG BÀNG
  • HTTL Chi Hội NHỊ MỸ
  • Hội Nhánh BÀU CHINH
  • HTTL Chi Hội CÂY TRƯỜNG
  • HTTL Chi Hội AN LẠC TÂY
Scroll To Top