UB. Phụ Nữ: Núi Tha-bô – Chúa hóa hình hôm qua

Từ thời đại Đa-vít núi Tha-bô là một ngọn núi thánh cho dânY-sơ-ra-ên, nó là một biểu tượng...

HỌC BIẾT CHÚA MỖI NGÀY

Bài thứ 130: Mục Đích Vào Đời Của Chúa Giê-xu6 giờ

Câu căn bản: Vì Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để...

THÁNH KINH LƯỢC KHẢO

Bài 47: Sở Hữu Các Phước Hạnh Thuộc Linh23-06-2014

Để tiếp tục lược khảo Cựu ước, chúng ta sẽ tìm hiểu sách lịch sử đầu tiên đó là sách...

TÌM HIỂU KINH THÁNH

Bài 47: Giô-Sép Bị Bán Qua Ai-cập17-06-2014

Chúng ta tiếp tục câu chuyện thương tâm xảy ra cho Giô-sép, ông là con Gia-cốp do mẹ là Ra-chên sanh...

GIẢI ĐÁP NIỀM TIN

Phước23-01-2014

Mọi người đều mong được phước, được hạnh phúc. Nhưng “được phước”có nghĩa là gì?...

Thêm Lời Tạ Ơn25-07-2014

Hướng mắt ra ngoài, hôm nay, bầu trời cao vời vợi và cuộc sống dưới quê êm ả trôi. Còn Hương,...

Giới thiệu các hội thánh

  • BAN TRỊ SỰ TỔNG LIÊN HỘI
  • Hội Nhánh PHÚ BÌNH (Lá Ủ)
  • HTTL Chi Hội TRUNG HIẾU
  • HTTL Chi Hội SUỐI DZUI
  • HTTL Chi Hội TÚC TRƯNG
Scroll To Top